Празднование иконе Божией Матери «Валаамская»

Ико­на, на­пи­сан­ная в 1878 го­ду ва­ла­ам­ским ико­но­пис­цем Али­пи­ем, по неиз­вест­ным при­чи­нам око­ло два­дца­ти лет про­ле­жа­ла в мо­на­стыр­ской кла­до­вой церк­ви Свя­ти­те­ля Ни­ко­лая. Об­ре­ли ико­ну в 1897 го­ду. При этом ис­це­ли­лась от за­ста­ре­лой бо­лез­ни ног па­лом­ни­ца На­та­лья Ан­дре­ева, ко­то­рой Бо­жия Ма­терь яви­лась на­ка­нуне.

До 1940 го­да ико­на оста­ва­лась на Ва­ла­а­ме. С при­хо­дом на ост­ров со­вет­ской вла­сти, мо­на­хи, пе­ре­брав­ши­е­ся в Фин­лян­дию и ос­но­вав­шие там «Но­вый Ва­ла­ам», за­бра­ли её с со­бой, и этот чу­до­твор­ный об­раз до на­сто­я­ще­го вре­ме­ни яв­ля­ет­ся глав­ной свя­ты­ней Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Но­во-Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря. На ста­ром же Ва­ла­а­ме остал­ся спи­сок (ко­пия) ико­ны, ко­то­рая на­хо­ди­лась преж­де в Пе­тер­бур­ге на Ва­ла­ам­ском по­дво­рье.

В 2000 го­ду Свя­тей­ший Пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си Алек­сий II бла­го­сло­вил стро­и­тель­ство пер­во­го хра­ма в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, при­чём в том ме­сте, где она бы­ла об­ре­те­на. Храм в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы был освя­щён 19 фев­ра­ля 2005 го­да.

В 1997 го­ду Свя­тей­ший Пат­ри­арх Алек­сий уста­но­вил мест­ное празд­но­ва­ние ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Ва­ла­ам­ская – в пер­вое вос­кре­се­нье по­сле 11 июля (дня па­мя­ти свя­тых пре­по­доб­ных Сер­гия и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чу­до­твор­цев) и по­сле 12 июля (дня па­мя­ти свя­тых пер­во­вер­хов­ных апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла). На­чи­ная с 2004 го­да, по прось­бе бра­тии Ва­ла­ам­ской оби­те­ли, Свя­тей­шим Пат­ри­ар­хом Алек­си­ем день празд­но­ва­ния пе­ре­не­сён на 14 июля. В Фин­лянд­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви празд­ник в честь Ва­ла­ам­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы от­ме­ча­ет­ся 7 ав­гу­ста.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Валаамской», глас 4

Богоро́дице Де́во, на Твою́ ико́ну пресве́тлую взира́юще, ра́дуемся, пред не́ю бо на о́строве Валаа́ме мольбы́ усе́рдно моля́щихся исполня́ются; услы́ши, Пречи́стая, и на́с моля́щих Ти́ ся́, утверди́ на́с в ве́ре и любви́, и испроси́ ми́рови ми́р и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Валаамской»

О Чу́дная и вы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти! Услы́ши ны́ гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, в ча́с се́й моля́щияся и припа́дающия к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми и уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти Бо́жия, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и́х и спасти́, ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о на́с гре́шных не и́мамы к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. Его́же умоли́, Влады́чице, да, спасе́ннии Тобо́ю, сла́вим в бу́дущем ве́це всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Валаамской»

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Влады́чице Богоро́дице, Небесе́ и земли́ Цари́це, оби́тели Валаа́мския Покрови́тельнице! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, и я́ко призре́ла еси́ ми́лостивно на моли́тву боля́щия рабы́ Твоея́ и дарова́ла еси́ е́й исцеле́ние, та́ко и ны́не приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, тебе́ приноси́мое.
Спаси́ и сохрани́, Всеми́лостивая, оте́чество на́ше и вся́ лю́ди правосла́вныя, живу́щия в не́м и к Тебе́ с любо́вию прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от гла́да и мо́ра, и от вся́каго зла́; упра́ви пути́ на́ша, да возсия́ют в земли́ Ру́сстей пра́вда и ми́р, ра́дость и любо́вь, сохрани́ в не́й до сконча́ния ве́ка ве́ру Правосла́вную.
Воззри́ ми́лостивым о́ком Твои́м на оби́тель Валаа́мскую и соверши́ Сама́ о Го́споде спасе́ние все́х в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в не́й. Умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да изба́вит все́х на́с от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни, да наста́вит на исполне́ние за́поведей Свои́х, от ве́чныя му́ки изба́вит и да сподо́бит Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных и сла́вити та́мо Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Валаамской», чтомая в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, страны́ на́шея Засту́пнице, оби́тели Валаа́мския красото́ и сла́во! Взира́юще на Пречи́стый ли́к Тво́й, в чудотво́рней ико́не явле́нный, мо́лим Тя́, сохрани́ от вся́каго зла́ оби́тель сию́, ю́же преподо́бнии Се́ргий и Ге́рман основа́ша, во бра́тии ми́р огради́ и соблюди́, осени́ Покро́вом Твои́м строи́телей, благотвори́телей и благоукраси́телей ея́.
О Всечестна́я на́ша Ма́ти, Игу́мения все́х правосла́вных оби́телей и и́ноческаго жития́ Покрови́тельнице, пребу́ди неотсту́пна от оби́тели сия́, су́щаго достоя́ния Твоего́, и всеси́льными Твои́ми моли́твами покры́й и заступи́ на́с, зде́ подвиза́ющихся, от вся́ких бе́д и ну́жд, помози́ уста́вы преподо́бных оте́ц непоколеби́мы сохрани́ти, изба́ви от паде́ний грехо́вных, да́руй на́м ду́х сокруше́ния и смире́ния, наста́ви на исполне́ние обе́тов и́ноческих и все́х за́поведей Бо́жиих.
Приими́ смире́нное моле́ние на́ше, согре́й на́с дыха́нием любве́ Твоея́ и никогда́ не отступа́й от на́с, да не оскуде́ет ве́ра в на́с гре́шных, и да сподо́бимся вни́ти в Ца́рствие Небе́сное, в не́мже возвели́чим Тя́, Ма́терь на́шу Всепе́тую, и просла́вим Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.