Святой старец — Паисий Святогорец

Паисий Святогорец (греч. Παΐσιος Αγιορείτης), с 13 января 2015 года преподобный Паисий Афонский; в миру Арсений Езнепидис, (греч. Αρσένιος Εζνεπίδης) родился 25 июля 1924 в Фарасах. Сразу после рождения будущего старца между Турцией и Грецией произошел обмен населением. Арсений был крещен святым Арсением Каппадокийским, который предсказал, что он будет монахом.

В сентябре семья переехала в город Коница. В нем Арсений закончил школу и выучился на плотника.

В 1945 Арсений был призван в армию на 3,5 года. На службе он отличился благонравием и мужеством. После армии Арсений сразу ушел на Святую Гору Афон. В 1950 году он стал послушником благодатного духовника, отца Кирилла, впоследствии игумена монастыря Кутлумуш († 1968). Некоторое время спустя о. Кирилл направил послушника в монастырь Есфигмен, где Арсений и принял в 1954 году рясофор с именем Аверкий. Новый монах нес любые послушания, а, выполнив свои, помогал и другим братьям закончить их работу. Аверкий постоянно молился, стараясь, чтобы это не заметили окружающие, любил читать жития святых. В 1954 году Аверкий по совету духовного отца перешел в обитель «Филофей» и стал там учеником отца Симеона, известного своей добродетелью. В 1956 году отец Симеон постриг отца Аверкия в малую схиму с именем Паисий, в честь митрополита кессарийского Паисия II, который также был уроженцем Фарасы Каппадокийской. На новом месте о. Паисий вел прежнюю жизнь: подвизался по любочестию и помогал, сколько мог, братии. В 1958 году из Стомио Коницкой его просили придти помочь остановить распространение протестантов. Старец, получив внутреннее «извещение» воли Божией, пошел и жил в обители Рождества Богородицы в Стомио. Там он, с помощью благодати Божией, помог тысячам душ и оттуда отправился в 1962 году, по каким-то духовным причинам, на Синай.

Старец много работал, а на заработанные деньги покупал пищу и раздавал ее бедуинам, которые его очень любили. В 1964 году Старец вернулся на Афон и поселился в Иверском скиту. В 1966 году Старец заболел и ему отняли большую часть легких. С мая 1978 года о. Паисий поселился в келии Панагуда святой обители Кутлумуш. Сюда к Старцу потянулись тысячи людей. Ежедневно, от восхода до заката он советовал, утешал, решал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. Для всей Греции Старец стал духовным магнитом, вытягивающим скорбь болезнующих людей. Принимая тяготы притекающих людей, Старец мало-помалу, стал изнемогать телесно. К 1993 году состояние Старца стало очень тяжелым. В октябре 1993 года Старец поехал с Горы Афон в монастырь св. Иоанна Богослова в Суроти. Здоровье его катастрофически ухудшилось. 12 июля 1994 года Старец предал свою преподобную душу Господу. Старец почил и был погребен в монастыре св. Иоанна Богослова в Суроти Солунской и место его погребения стало святыней для всего православного мира.

13 января 2015 года, Священный Синод Вселенского Патриархата единогласно определил причислить Старца Паисия Святогорца к лику святых Православной Церкви.

Тропарь преподобному Паисию Святогорцу

Глас 5. Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:
Боже́ственныя любве́ о́гнь прие́мый, / превосходя­́щим по́двигом вда́лся еси́ весь Бо́гови, / и уте­ше́­ние мно́гим лю́дем был еси́, / словесы́ боже́­ственными наказу́яй, / моли́твами чудотворя́й, / Паи́сие Богоно́се, / и ны́не мо́лишися непреста́нно // о всем ми́ре, преподо́бне.
Кондак преподобному Паисию Святогорцу

Глас 8. Подо́бен: Взбра́нной:
А́нгельски на земли́ пожи́вый, / любо́вию просия́л еси́, преподо́бне Паи́сие, / мона́хов вели́кое утвержде́ние, / ве́рных к житию́ свято́му вождь, / вселе́нныя же утеше́ние сладча́йшее показа́лся еси, / сего́ ра́ди зове́м ти: // ра́дуйся, о́тче всеми́рный.